Mare Çiftliği, Doğal, Katkısız, Ev Yapımı Ürünler ...

Gizlilik ve Kullanım Şartları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:

Adı/Unvanı: Mare Zeytincilik Gıda Madencilik Sanayi Limited Şirketi

İşbu aydınlatma metninde “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.

Açık Adresi: Zafer Mahallesi Turgut Özal Cad. No: 25 Kaynaklar / Buca / İZMİR

Mobil: 0552 515 70 55

Web Sitesi: mareciftligi.com

E-mail Adresi: mareciftligi@gmail.com

 

MARE ZEYTİNCİLİK GIDA MADENCİLİK SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (Veri Sorumlusu) bünyesinde bulunan şahsıma ait özel nitelikli kişisel verilerim de dahil her türlü kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almak ve ayrıca Veri Sorumlusu tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen uygulamalar konusunda; kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişilere açıklamalarda bulunmak ve bunların ışığında şeffaflığı, bilinçlenmeyi ve güvenilirliği sağlamak, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususunda tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir aydınlatma yaptığını, aydınlatma metnini okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim. 

1)Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme 

MARE ZEYTİNCİLİK GIDA MADENCİLİK SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (mareciftligi.com) olarak, güvenliğinize önem veriyor ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. Bu kapsamda tarafınıza ait isim, soyisim, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri, telefon numarası, adres vb. kişisel verileriniz tarafımızca işlenmekte olup işbu aydınlatma metnini onaylayan her bir kişinin kişisel verilerinin kullanılmasına ve aktarımına rıza göstermiş olduğu kabul edilmektedir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla mareciftligi.com olarak; mağazalarımızda, çağrı merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve "cookies" olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde etmekte ve işleyebilmekteyiz.

 


Edindiğimiz kişisel verileriniz Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerinin tespiti ve yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla mareciftligi.com olarak, sistemlerimize kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, sınıflandırabilmekte, güncellenebilmekte, yasal sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir. 

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Mareciftligi.com tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Mağazalarımızda, çağrı merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanan kişisel verileriniz ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve "cookies" olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin gereği olarak ve ayrıca mareciftligi.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, mareciftligi.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel kampanyalar hazırlanması, sizin, mareciftligi.com ve mareciftligi.com ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerinizin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu ve gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir. 

3)Kişisel Verilerinizin Ne Kadar Süre Saklanacağına İlişkin Bilgilendirme

Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz, mareciftligi.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, mareciftligi.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel kampanyalar hazırlanması, sizin, mareciftligi.com ve mareciftligi.com ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerinizin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, mareciftligi.com’un doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ana ortaklıkları, tedarikçileri, Sadakat Sistemi program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde aktarılabilecektir. 


5) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 

Kişi kimliğini belirleyen veya belirlemeye yarayan biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü kişisel veriler; mareciftligi.com mağazalarında, çağrı merkezlerinde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya mareciftligi.com e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde edilebilir ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve "cookies" olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde edilebilir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

İşbu Aydınlatma metnini okuyup anlamak akabinde açık rıza butonunu onaylamakla kişisel verilerinizin KVKK kapsamında kişisel veri statüsünde veri sorumlusu tarafından işlenmesine ve aktarılmasına, özellikle mevzuatta belirtilen koşulların sağlanması halinde yurtdışına aktarılmasına onay vermiş kabul ediliyorsunuz.


6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mareciftligi.com’a iletmeniz durumunda, mareciftligi.com talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, mareciftligi.com tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 


• Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 


• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 


• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 


• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 


• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 


• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 


• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

7)MüşteriBeyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin mareciftligi.com tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. mareciftligi.com’a doğrudan tarafımca verilen veya mareciftligi.com mağazalarında, çağrı merkezlerinde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya mareciftligi.com e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde edebileceği, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayan biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerimin; 

• mareciftligi.com’un doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ana ortaklıkları, tedarikçileri, Sadakat Sistemi program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde paylaşılmasına, 
• mareciftligi.com’un hukuki yükümlülüklerinin gereği olarak işlenmesine, 
• mareciftligi.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların mareciftligi.com iş birimleri tarafından yapılması, mareciftligi.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi, bana özel kampanyalar hazırlanması, kendimin, mareciftligi.com’un ve mareciftligi.com ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerimi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerimin takibi,işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla KVVK’da tanımlanan kapsamda işlemesine, muvafakat ettiğimi kabul,beyan ve taahhüt ederim.

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
powered by ShopPHP | v4